آذر مكاترونیك كار سهلان
درباره شرکت

id : 13824
نام : آذر مكاترونیك كار سهلان
پروانه بهره برداری : 13526
تلفن کارخانه : 4114471375
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ورودی سوم -پلاك های 341 و 342
آدرس دفتر مرکزی : تبریز - بلوار صنعتی غرب - روبروی پیستون سازی ایران - شهرك صنعتی اسكان - واحد 341

سایر قطعات هواپیما طبقه بندی نشده در جای دیگر

آذر مكاترونیك كار سهلان

100 : تن