كشت گستر
درباره شرکت

id : 13431
نام : كشت گستر
پروانه بهره برداری : 88/54
تلفن کارخانه : 45585
تلفن دفتر مرکزی : 45585
آدرس کارخانه : بستان آباد- ج تبریزك متر11حدفاصل روستای كرگان وقوری گل
آدرس دفتر مرکزی : بستان آباد- ج تبریزك متر11حدفاصل روستای كرگان وقوری گل

شن كش

كشت گستر

100 : تن

ماشین الات كاشت كشاورزی

كشت گستر

560 : دست

عمیق كار

كشت گستر

100 : دست

سیستم ابیاری غیر تحت فشار

كشت گستر

100 : عدد