تعاونی قطران شهاب
درباره شرکت

id : 13331
نام : تعاونی قطران شهاب
پروانه بهره برداری : 77/93
تلفن کارخانه : 4324127518
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دوم، قطعات 8 و 9
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بستان آباد خیابان صنعت 2 قطعه 9 و 11

روغن انتقال قدرت تصفیه مجدد

تعاونی قطران شهاب

25000 : عدد

روغن پایه تصفیه مجدد

تعاونی قطران شهاب

500 : تن

روغن موتور تصفیه مجدد

تعاونی قطران شهاب

45 : تن

روغن دنده تصفیه مجدد

تعاونی قطران شهاب

100 : تن

سوخت تقطیری

تعاونی قطران شهاب

100 : تن

گریس پایه كلسیم

تعاونی قطران شهاب

663000 : متر مربع

گریس پایه لیتیم

تعاونی قطران شهاب

73000 : متر مربع

پارافین مایع صنعتی

تعاونی قطران شهاب

190 : تن

پارافین جامد

تعاونی قطران شهاب

190 : تن

ضد یخ

تعاونی قطران شهاب

70 : تن