بازرگانی ایزد دوچرخ
درباره شرکت

id : 11895
نام : بازرگانی ایزد دوچرخ
پروانه بهره برداری : 397/41192
تلفن کارخانه : 2645348181
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شهریور شرقی قطعه 9171
آدرس دفتر مرکزی : تهران1دردشت تهرانپارس1خیابان نخجیر1بزرگراه رسالت1پلاك 2911طبقه همكف

موتور سیكلت برقی اسكوتر

بازرگانی ایزد دوچرخ

50 : تن

موتور سیكلت دنده ای كلاس 249 سی سی و كمتر

بازرگانی ایزد دوچرخ

120 : تن

موتور سیكلت دنده ای كلاس 250 سی سی و بیشتر

بازرگانی ایزد دوچرخ

100 : تن