پرشین طعم سازان
درباره شرکت

id : 9368
نام : پرشین طعم سازان
پروانه بهره برداری : 411484/124
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار سعدی غربی ،بوستان 3 گلستان 2 قطعه 153 و154
آدرس دفتر مرکزی : كوی نصر، نبش خیابان 24پ 185 واحد 3

كنسانتره میوه تازه غیر مركبات

پرشین طعم سازان

120 : تن

كنسانتره میوه تازه مركبات

پرشین طعم سازان

300 : تن

بسته بندی اسانس خوراكی

پرشین طعم سازان

200 : تن