بی ای تی پارس
درباره شرکت

id : 9317
نام : بی ای تی پارس
پروانه بهره برداری : 124-68392
تلفن کارخانه : 2122126179
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار مولوی، قطعه5111
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آفریقا بلوار صبا

سیگارت فیلتردار

بی ای تی پارس

23000 : تن