آساك شیمی البرز
درباره شرکت

id : 9281
نام : آساك شیمی البرز
پروانه بهره برداری : 124/398647
تلفن کارخانه : 2637776651
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار غزالی غربی ،خ گلریز 2 ، خ گلچین 1 ،خ گلریز 5 ، قطعه 1469
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان بلوار غزالی غربی گلریز 2 گلچین 1 گلریز 5 قطعه 1469

متیل استات

آساك شیمی البرز

6 : تن

اتیل استات

آساك شیمی البرز

3 : تن

نرمال بوتیل استات

آساك شیمی البرز

4 : عدد

ایزو بوتیل استات

آساك شیمی البرز

4 : تن

دی متوكسی متان (متیلان)

آساك شیمی البرز

5 : تن

تینرهای نیترو سلولزی (تینر فوری)

آساك شیمی البرز

30 : تن

تینر رنگ های كوره ای

آساك شیمی البرز

20 : تن

تینر رنگ های هواخشك

آساك شیمی البرز

3 : تن

تینر شستشو

آساك شیمی البرز

3 : تن

تینر روغنی (ساختمانی)

آساك شیمی البرز

5 : تن

بسته بندی الكل ها

آساك شیمی البرز

3 : تن