یدك كشت صفاهان - شركت
درباره شرکت

id : 9186
نام : یدك كشت صفاهان - شركت
پروانه بهره برداری : 45845/24
تلفن کارخانه : 3322232626
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : جاده نجف ابادبعدازفلكه گلدشت ج كارتن مسعود1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

دستگاه سیب زمینی كن

یدك كشت صفاهان - شركت

2000 : تن

سیب زمینی كار

یدك كشت صفاهان - شركت

1250 : تن

دستگاه خرمنكوب

یدك كشت صفاهان - شركت

200 : تن