ایده پردازان پارسی فردا
درباره شرکت

id : 8288
نام : ایده پردازان پارسی فردا
پروانه بهره برداری : 81
تلفن کارخانه : 3132362947
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار دكتر حسابی در امتداد فرعی 24 پلاك29
آدرس دفتر مرکزی : خ2

ردیاب اتوماتیك خودرو

ایده پردازان پارسی فردا

50 : عدد

كارت كنترلی

ایده پردازان پارسی فردا

200 : تن

ردیاب اتوماتیك خودرو

ایده پردازان پارسی فردا

30 : تن

كنترل كننده الكترونیكی

ایده پردازان پارسی فردا

200 : تن