امین حسین امینی نایینی
درباره شرکت

id : 8141
نام : امین حسین امینی نایینی
پروانه بهره برداری : 4283
تلفن کارخانه : 3158552321
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 871 متری جنوب شرق روستای زندوان(مبدا:سالن ورزشی زندوان)در ناحیه صنعتی زندوان
آدرس دفتر مرکزی : خیابان جانبازان كوچه شهید شهریاری منزل بهمن امینی

بسته بندی روانكار (به جز اسپری)

امین حسین امینی نایینی

100 : تن