معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان
درباره شرکت

id : 8189
نام : معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان
پروانه بهره برداری : 4585
تلفن کارخانه : 9133161218
تلفن دفتر مرکزی : 218841722
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سه راهی مباركه ف 1 خ 11 ب21 پ14
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ مطهری ش 242

دستگاه كنترل توزیع اكسیژن دربیمارستان

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

100 : تن

دستگاه بیهوشی

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

3000 : عدد

كنسول بالای تخت بیمار

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

3000 : عدد

ساكشن جراحی

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

4000000 : عدد

دستگاه رساننده گازهای طبی دراطاق عمل

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

2000 : تن

دستگاه كنترل سیستم الكتریكی مراقبتهای ویژه

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

17657 : تن

سیستم شبكه گازهای طبی

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

4760 : تن

دستگاه مانیتورینگ

معروفی - محمد و حسین و صالحی - كیهان

1440 : تن