محسنی - محمدعلی
درباره شرکت

id : 7615
نام : محسنی - محمدعلی
پروانه بهره برداری : 28839/24
تلفن کارخانه : 3723231932
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : گلپایگان روستای اسفرنجان 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

مخازن تحت فشار

محسنی - محمدعلی

16 : تن

بذر پاش

محسنی - محمدعلی

16 : تن

دستگاه خرمنكوب

محسنی - محمدعلی

72 : تن

تانكرحمل مایعات پشت وسایل نقلیه

محسنی - محمدعلی

675 : تن