طلوع شیمی سبزینه
درباره شرکت

id : 6371
نام : طلوع شیمی سبزینه
پروانه بهره برداری : 4713
تلفن کارخانه : 3195111998
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 4، پلاك 428
آدرس دفتر مرکزی : میدان امام حسین-مجتمع تجاری پارسیان-طبقه سوم-واحد 512

كود های كامل یا ماكرو )NPK)

طلوع شیمی سبزینه

30 : تن

كود روی آلی

طلوع شیمی سبزینه

50 : تن

كود آهن آلی

طلوع شیمی سبزینه

160 : تن

كود مخلوط ریز مغذی ها

طلوع شیمی سبزینه

320 : تن

كود چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی

طلوع شیمی سبزینه

400 : تن

كود سولفات روی

طلوع شیمی سبزینه

300 : تن

كود هیومیك اسید(اگری هیوم)

طلوع شیمی سبزینه

700 : تن

كود گوگردی مایع

طلوع شیمی سبزینه

700 : تن

حشره كش ها (فرموله شده)

طلوع شیمی سبزینه

200 : تن

چسب ها از لاتكس طبیعی

طلوع شیمی سبزینه

480 : تن