غلتك دستگاه نورد ( سنگین صنعت كوهپایه ) 2923512317#

مشخصات محصول

2 : دستگاه

درباره محصول
سردخانه بالاي صفر 3000 تن افزايش