خدمات ساخت تراشكاری ( سنگین صنعت كوهپایه ) 2892512384#

درباره محصول
صرفا طراحي و مونتاژ موتور bldc جهت كولر آبي