تلویزیون رنگی ( ستاره طلایی تعاونی الكترونیك معلولین ) 3230412302#

درباره محصول
بدون عمليات آبكاري و كوره اي