خط کامل اصلاح بذرگندم ( رام صنعت بهاره ) 2925312301#

مشخصات محصول

- : خط کامل اصلاح بذرگندم به ظرفیت 5 تن در ساعت

درباره محصول