پارافین جامد ( شیمیایی روغن ابریشم ) 2320512372#

درباره محصول
فرم دهي انواع فلزات به روش كشيدن