چای ساز برقی ( صنایع الكتریكی ناسیونال ایران ) 2930512370#

درباره محصول
بلوك سفالي تيغه معادل 60000 تن