نبشی آهنی ( تولید وگالوانیزه تجهیزات فلزی صفاهان فراست - شركت ) 2710412499#

مشخصات محصول

400000 : متر مربع

درباره محصول
سولفات سديم