کابل های کنترل ( کابل تک ) 3130612314#

مشخصات محصول

- : کابل کنترل با هادی مسی و عایق PVC NYY (IEC, VDE) کابل کنترل زره دار با هادی مسی و عایق PVC NYRY (IEC, VDE) کابل کنترل زره دار با هادی مسی و عایق PVC NYBY (IEC, VDE) کابل کنترل شیلددار با هادی مسی و عایق PVC NYCY (IEC, VDE) کابل کنترل شیلد

درباره محصول