عایق لحافی رزین دار ( تارابگين ) 2699412310#

مشخصات محصول

- : عایق فلت بدون روکش، عایق فلت با روکش کاغذ آلومینیوم ساده یا غیر مسلح، عایق فلت با روکش کاغذ آلومینیوم مسلح

درباره محصول