تفلون ( تجهيز كالاي صنعت ) 2422512333#

مشخصات محصول

- : محصولات نیمه آماده و آب بندهای پلیمری

درباره محصول