مجموعه آموزشی مكانیك ( قطران شیمی تجهیز ) 3190512468#

درباره محصول
پارچه هاي سيستم پنبه اي والياف مصنوعي