طعم آفرین اصفهان - شركت
درباره شرکت

id : 5794
نام : طعم آفرین اصفهان - شركت
پروانه بهره برداری : 299611129789
تلفن کارخانه : 9131184158
تلفن دفتر مرکزی : 3113373558
آدرس کارخانه : 1/6 ك بعد ازپلیس راه اصفهان-تهران عمق211متری غرب ج فرعی5
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

لواشك بهداشتی

طعم آفرین اصفهان - شركت

8000 : تن

تمبرهندی ومشابه

طعم آفرین اصفهان - شركت

15000 : تن

قره قروت

طعم آفرین اصفهان - شركت

500 : تن

بسته بندی خشكبار

طعم آفرین اصفهان - شركت

5000 : تن

بسته بندی خرما

طعم آفرین اصفهان - شركت

100 : تن

لواشك بهداشتی

طعم آفرین اصفهان - شركت

4000 : تن