روشن شیمی
درباره شرکت

id : 945
نام : روشن شیمی
تلفن : 66564778-21-98+
فکس : 66564779-21-98+
آدرس : ایران، تهران، خیابان آزادی ، خیابان اسکندری شمالی ، خیابان فرصت شیرازی پلاک 89 طبقه 4 واحد 7

روغن موتوری

روشن شیمی

- : انواع ماشین های دیزلی و بنزینی

روغن موتور

روشن شیمی

_ : عدد

روغن دنده

روشن شیمی

_ : عدد

گریس كلسیم

روشن شیمی

_ : عدد

روغن سوخت تقطیری

روشن شیمی

_ : عدد

بسته بندی روغن موتور

روشن شیمی

_ : عدد

بسته بندی روغن دنده

روشن شیمی

_ : عدد

قطعات پلاستیكی بادی

روشن شیمی

_ : عدد

روغن موتور (تصفیه اول)

روشن شیمی

_ : عدد

روغن پایه تصفیه مجدد

روشن شیمی

_ : عدد

روغن موتور تصفیه مجدد

روشن شیمی

_ : عدد

روغن دنده تصفیه مجدد

روشن شیمی

_ : عدد

سوخت تقطیری

روشن شیمی

_ : عدد

گریس پایه كلسیم

روشن شیمی

_ : عدد

گریس پایه لیتیم

روشن شیمی

_ : عدد