ساهی پردیس آریان-شركت
درباره شرکت

id : 5657
نام : ساهی پردیس آریان-شركت
پروانه بهره برداری : 15472
تلفن کارخانه : 13125643424-5
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی مورچه خورت فاز 2 خ 5
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

شانه تخم مرغ

ساهی پردیس آریان-شركت

150 : تن