ساخت تجهیزات گاز تامكار- شركت
درباره شرکت

id : 5649
نام : ساخت تجهیزات گاز تامكار- شركت
پروانه بهره برداری : 23436
تلفن کارخانه : 13125644151-7
تلفن دفتر مرکزی : 2122547183
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت خ كاوه 6 پ 598
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ ش كلاخ دوز خ مطهری خ تهرانچی پ 28

دستگاههای رطوبت گیر گاز وهوای فشرده

ساخت تجهیزات گاز تامكار- شركت

500000 : متر مربع

كمپوسورگازCNG

ساخت تجهیزات گاز تامكار- شركت

210000 : مترمربع

دستگاه توزیع سوخت گازCNG

ساخت تجهیزات گاز تامكار- شركت

210000 : مترمربع