مجتمع پترو صنعت گامرون
درباره شرکت

id : 930
نام : مجتمع پترو صنعت گامرون
تلفن : 88785578 - 021
فکس : 88785579 - 021
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، خ زاگرس، پ19، ط4

فرمالین

مجتمع پترو صنعت گامرون

- : فرمالین

هگزامین

مجتمع پترو صنعت گامرون

- : هگزامین

فرمالین

مجتمع پترو صنعت گامرون

_ : عدد

هگزامین

مجتمع پترو صنعت گامرون

_ : عدد

رزین اوره فرمالدهید (تغلیظ شده فرم اوره)

مجتمع پترو صنعت گامرون

_ : عدد