پتروشیمی نوری
درباره شرکت

id : 925
نام : پتروشیمی نوری
تلفن : 0772-7323250-4
فکس : 0772-7323255
آدرس : تهران میدان هفت تیر خیابان کریمخان زند ساختمان پتروشیمی

پارازایلین

پتروشیمی نوری

- : پارازایلین

بنزن

پتروشیمی نوری

- : بنزن

ارتوزایلین

پتروشیمی نوری

- : ارتوزایلین

گاز مایع شده (LPG)

پتروشیمی نوری

_ : عدد

بنزن

پتروشیمی نوری

_ : عدد

پارازایلین

پتروشیمی نوری

_ : عدد

اورتو زایلین

پتروشیمی نوری

_ : عدد

گاز مایع شده (LPG)

پتروشیمی نوری

_ : عدد

بنزن

پتروشیمی نوری

_ : عدد

پارازایلین

پتروشیمی نوری

_ : عدد

اورتو زایلین

پتروشیمی نوری

_ : عدد