تولیدی ایران نوبافت
درباره شرکت

id : 5491
نام : تولیدی ایران نوبافت
پروانه بهره برداری : 5627
تلفن کارخانه : 3133814381
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان كار آفرینان 4 فرعی 4/1
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای جاده تهران شهرك صنعتی محمودآباد خیابان 21