پتروشیمی فجر
درباره شرکت

id : 916
نام : پتروشیمی فجر
تلفن : 061-52171118
فکس : 061-52171118
آدرس : ایران-استان خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

گازهای صنعتی

پتروشیمی فجر

960 : تن

گاز اكسیژن

پتروشیمی فجر

2520 : تن

گاز نیتروژن [ازت]

پتروشیمی فجر

4000 : تن

اب مقطر

پتروشیمی فجر

1200000 : مترمربع

اكسیژن صنعتی

پتروشیمی فجر

1200000 : مترمربع

نیتروژن

پتروشیمی فجر

10000 : تن

هوای فشرده

پتروشیمی فجر

10000 : تن