آجین سازه - شركت
درباره شرکت

id : 5358
نام : آجین سازه - شركت
پروانه بهره برداری : 3174
تلفن کارخانه : 3125643252
تلفن دفتر مرکزی : 3125643252
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت ف 3خ اول پ 15 مقابل فرعی 6 طبق نامه 64727 مورخ 1/9/91 زمین جواز44239 به این پروانه اضافه شد
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی مورچه خورت ف 3خ اول پ 15

مخازن تحت فشار

آجین سازه - شركت

131 : تن

مخازن پالایشگاهی

آجین سازه - شركت

372 : تن

مخازن برج تقطیر

آجین سازه - شركت

3306 : تن

راكتورهای هسته ای

آجین سازه - شركت

2500 : تن

مبدلهای حرارتی

آجین سازه - شركت

131 : تن