پتروشیمی اروند
درباره شرکت

id : 902
نام : پتروشیمی اروند
تلفن : 6152126114
فکس : 6152126114
آدرس : آدرس: بندر امام خمینی(ره) – منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي – سايت 3

پی . وی . سی (P.V.C )

پتروشیمی اروند

- : انواع

سایرموادشیمیائی كلر مایع

پتروشیمی اروند

874 : تن

سود سوز آور مایع

پتروشیمی اروند

684 : تن

هیپوكلریت سدیم

پتروشیمی اروند

73 : تن

دی كلروراتیلن

پتروشیمی اروند

440 : تن

كلروروینیل

پتروشیمی اروند

176 : تن

پلی وینیل كلراید سوسپانسیون

پتروشیمی اروند

620 : تن

پلی وینیل كلرایدامولسیون

پتروشیمی اروند

120 : تن

نمك صنعتی غیرخوراكی

پتروشیمی اروند

1620 : تن