فولاد فرم سپاهان نقش جهان
درباره شرکت

id : 5237
نام : فولاد فرم سپاهان نقش جهان
پروانه بهره برداری : 7317
تلفن کارخانه : 3222722526
تلفن دفتر مرکزی : 3355251811
آدرس کارخانه : فاز دوم - خیابان اصلی - فرعی دوم
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جمبزه-فاز دو ورودی اول

پروفیل با مقطع غیر مستطیلی

فولاد فرم سپاهان نقش جهان

400000 : عدد

اسكلت فولادی ساختمانی

فولاد فرم سپاهان نقش جهان

300 : تن

اسكلت فولادی سوله

فولاد فرم سپاهان نقش جهان

2000 : تن

سقف فولادی به جز سقف كاذب

فولاد فرم سپاهان نقش جهان

2000 : تن

كركره ای كردن ورق فلزی

فولاد فرم سپاهان نقش جهان

5000 : تن