حیدرقیصری
درباره شرکت

id : 5126
نام : حیدرقیصری
پروانه بهره برداری : 16513
تلفن کارخانه : 3157236688
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك یاسر 2- كوچه مهر آرا
آدرس دفتر مرکزی : خوانسارشهرك یاسر2خیابان مهرآرا

رشته غذایی

حیدرقیصری

260 : تن