مهندسی مهر و نیك توان تبدیل
درباره شرکت

id : 5191
نام : مهندسی مهر و نیك توان تبدیل
پروانه بهره برداری : 711/77213
تلفن کارخانه : 3195122182
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 181 متری غرب خیابان برق 2 شهرك صنعتی برق و الكترونیك خمینی شهر در امتداد فرعی چهارم پلاك 183
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی برق و الكترونیك

كوره ذوب القایی

مهندسی مهر و نیك توان تبدیل

900 : تن

یوك كوره القایی

مهندسی مهر و نیك توان تبدیل

400 : تن

كویل كوره القایی

مهندسی مهر و نیك توان تبدیل

400 : تن

اینورتر منفصل از شبكه

مهندسی مهر و نیك توان تبدیل

1200 : تن

ترانسفورماتور كوره القایی

مهندسی مهر و نیك توان تبدیل

1700 : تن

كابل آبگرد كوره های قوس الكتریكی و القایی

مهندسی مهر و نیك توان تبدیل

25000 : تن