مهندسان مشاور بهراد-شركت
درباره شرکت

id : 5185
نام : مهندسان مشاور بهراد-شركت
پروانه بهره برداری : 711/78184
تلفن کارخانه : 2332485
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك الكترونیك خمینی شهر فاز1 پ ب 13
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ طیب ك سرلت پ32 ساختمان بهراد

دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه یوپی اس

مهندسان مشاور بهراد-شركت

10000 : تن

ركتیفایرواینورتر و شارژر

مهندسان مشاور بهراد-شركت

50000 : تن

دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه یوپی اس

مهندسان مشاور بهراد-شركت

1000 : تن

اینورترتبدیل ACبهDC

مهندسان مشاور بهراد-شركت

8000 : تن

شارژر باطری

مهندسان مشاور بهراد-شركت

8000 : تن