موج پردازان سپهر
درباره شرکت

id : 5182
نام : موج پردازان سپهر
پروانه بهره برداری : 711/11997
تلفن کارخانه : 3133932316
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ساختمان فن آفرینی 2، واحد 342
آدرس دفتر مرکزی : بلوار دانشگاه صنعتی، شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 342

ردیاب ها

موج پردازان سپهر

400 : تن

سیستم اویونیك

موج پردازان سپهر

200 : تن