مصلحی - اكبر ومجید و مرتضی وكاظمی-رمضانعلی
درباره شرکت

id : 5175
نام : مصلحی - اكبر ومجید و مرتضی وكاظمی-رمضانعلی
پروانه بهره برداری : 711/29965
تلفن کارخانه : 3123291183
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : ج نجف آباد مقابل سردخانه اباذرمركزاجرایی امربه معروف1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

بسته بندی غلات

مصلحی - اكبر ومجید و مرتضی وكاظمی-رمضانعلی

1000 : تن