رحیمی
درباره شرکت

id : 4962
نام : رحیمی
پروانه بهره برداری : 711/82461
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان جاده نجف آباد كیلومتر 16
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

درب پیش ساخته چوبی

رحیمی

5000 : تن