تاج دانه صبا
درباره شرکت

id : 861
نام : تاج دانه صبا
تلفن : 021-88528462-8828033
فکس : :021-88527824
آدرس : تهران- خیابان مطهــری- خیابان کــوه نور- کوچه دوم- پلاک 10- واحــد5

کنستانتــره

تاج دانه صبا

- : انواع2/5% , 5%

کنسانتره مرغ

تاج دانه صبا

- : ویژه تخم گذار