نورانیان-مصطفی ومحمد ومرتضی
درباره شرکت

id : 4559
نام : نورانیان-مصطفی ومحمد ومرتضی
پروانه بهره برداری : 711/4222
تلفن کارخانه : 3125836619
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : صنعتی دولت آباد121م ضلع شرقی ج اصفهان دولت آباداستادهمایی2پ6
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

درب چوبی پرسی

نورانیان-مصطفی ومحمد ومرتضی

80000 : مترمربع

پنجره چوبی

نورانیان-مصطفی ومحمد ومرتضی

400000 : مترمربع

چهارچوب درب وپنجره چوبی

نورانیان-مصطفی ومحمد ومرتضی

50000 : متر مربع

كابینت چوبی

نورانیان-مصطفی ومحمد ومرتضی

160000 : متر مربع