سید محسن پورسعیداصفهانی
درباره شرکت

id : 4243
نام : سید محسن پورسعیداصفهانی
پروانه بهره برداری : 27731
تلفن کارخانه : 3132211311
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : در امتداد خیابان نشاط اصفهانی - ضلع جنوبی خیابان مذكور-پلاك 15
آدرس دفتر مرکزی : خیابان چهارباغ خواجو -شماره 121

كلید قفل

سید محسن پورسعیداصفهانی

600 : تن

جاروبك ماشین های برقی

سید محسن پورسعیداصفهانی

700 : تن

راه انداز نرم

سید محسن پورسعیداصفهانی

700 : تن

دژنكتور خلأ (بالاتر از 72/5 كیلوولت)

سید محسن پورسعیداصفهانی

700 : تن