تعاونی تولیدی پیشرو پلاستیك فتاح-شركت
درباره شرکت

id : 4171
نام : تعاونی تولیدی پیشرو پلاستیك فتاح-شركت
پروانه بهره برداری : 711/18455
تلفن کارخانه : 3125836179
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : ك 8 جاده دولت آباد 18متری اول روبروی دنیای فولاد
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

فیلم پلاستیكی

تعاونی تولیدی پیشرو پلاستیك فتاح-شركت

4500 : تن

رنگدانه هاباستثناءموادرنگ كننده مصنوعی الی

تعاونی تولیدی پیشرو پلاستیك فتاح-شركت

22500 : تن