انرژی کشور
درباره شرکت

کولر سلولزی EC 0350

انرژی

EC 0350 : مدل

کولر سلولزی انرژی EC 0280

انرژی

EC 0280 : مدل

کولر سلولزی بالازن VC 0380

انرژی

35 – 52 : وزن محصول وزن آب (کیلوگرم)

کولر سلولزی انرژی EC 0550

انرژی

3.6A-220v-1ph : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)

کولر سلولزی بالازن انرژی VC 0600

انرژی

5.3A-220v-1ph : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)

کولر سلولزی انرژی EC 0700

انرژی

5.8A-220v-1ph : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC 2500

انرژی

10A-380v-3ph : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC 1800

انرژی

8.5A-380v-3ph : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1100T سه فاز

انرژی

3ph-380v-3A : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)

کولر سلولزی انرژی EC 1100D تک فاز

انرژی

8.2A-220v-1ph : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)

کولر سلولزی اقتصادی انرژی EC 0700e

انرژی

5.8A-220v-1ph : مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر)