نگارین صنعت یزد
درباره شرکت

id : 73883
نام : نگارین صنعت یزد
پروانه بهره برداری : 19176
تلفن کارخانه : 8229125
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدبلوارشهیددشتی ك هفتاد
آدرس دفتر مرکزی : null

برشكاری فلزات

نگارین صنعت یزد

_ : عدد