محمدرضا سلطانی گردفرامرزی نام پدرمحمدباقر ش ش1251
درباره شرکت

id : 73722
نام : محمدرضا سلطانی گردفرامرزی نام پدرمحمدباقر ش ش1251
پروانه بهره برداری : 3431
تلفن کارخانه : 3515211512
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : زارچ ،جاده كمربندی یزد-كرمان ،دشت امامیه، جنب شهاب خودرو
آدرس دفتر مرکزی : جاده كمربندی كرمان- تهران جنب شهاب خودرو

پارچه پرده ای (تار و پود فیلامنت)

محمدرضا سلطانی گردفرامرزی نام پدرمحمدباقر ش ش1251

_ : عدد

پارچه گردباف

محمدرضا سلطانی گردفرامرزی نام پدرمحمدباقر ش ش1251

_ : عدد