محمدرضا احمدزاده مروست
درباره شرکت

id : 73711
نام : محمدرضا احمدزاده مروست
پروانه بهره برداری : 17886
تلفن کارخانه : 6234528
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدابتدای بلوارامام جعفرصادق (ع) ك پرستو
آدرس دفتر مرکزی : null

ساك دستی غیرچرمی

محمدرضا احمدزاده مروست

_ : عدد

البسه یكبارمصرف بیمارستانی

محمدرضا احمدزاده مروست

_ : عدد