علیرضاعبدالرضازاده
درباره شرکت

id : 73478
نام : علیرضاعبدالرضازاده
پروانه بهره برداری : 14296
تلفن کارخانه : 8254155
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدخ شهیدبنافتی زاده مقابل سیم وكابل ك امیرالمومنین
آدرس دفتر مرکزی : null

فریزر خانگی

علیرضاعبدالرضازاده

_ : عدد